Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KHI LÀM QUẢN TRÒ


Điu khin trò chơi cn phi có ngh thut. Ngh thut đó đòi hi kh năng x lý tình hung thường din ra trong các cuc chơi. Xin gii thiu mt vài kinh nghim x lý các tình hung thường gp.
Tình hung này thường gp ngay trong các bui sinh hot, hi hp ca đoàn, hi. Đ to s chú ý ban đu, qun tró có th:
§  - Thc hin mt s băng reo, "tràng pháo tay", "mưa rơi", "v tay theo qui ước",...
§  - Điu khin mt trò chơi thông qua bài hát cng đng mà mi người đu thuc.
§  - Dùng còi hay tiếng v tay (to tiếng v khác thường) đ tp trung chú ý, sau đó thc hin mt vài trò chơi đơn gin.
§  - S dng mt vài "hình pht vui" đ buc nhng người khác phi c gng đ không phm lut.
§  - S dng nhóm "thành viên tích cc" (ngay t đu đã trt t chăm chú lng nghe) làm nòng ct cho mt trò chơi đơn gin. Khi đó nhng người khác buc phi dng các "vic riêng" khác, "tò mò" quan sát, sau đó s t nguyn nhp cuc.
§  - Hát ngay mt bài hát (không cn gii thiu) rt t nhiên và t v say sưa, t đó to ra s chú ý cho mi người...
§  Nếu thc hin ngay trò chơi s d dàng tht bi.
§  Nên bt đu bng mt "trò o thut" hoc k mt câu chuyn tiếu lâm.
§  Tiếp đó thc hin mt s trò chơi tương ng.
§  Tăng dn liu lượng nhng trò chơi mang tính cht thi đua gia các nhóm. Khi các nhóm đã vào cuc đ giành thng li là bn đã thành công.
§  Đây là điu thường xy ra, nếu như qun trò không có bin pháp x lý tha đáng thì cuc chơi có th mt hết ý nghĩa.
§  Trước hết qun trò phi nhanh chóng phát hin nguyên nhân. Thông thường là do lut chơi không cht ch, qun trò thưởng pht không công minh, người chơi khích bác chê bai nhau. v.v...
§  Sau khi phát hin đúng nguyên nhân, qun trò công khai tuyên b trước mi người, ri mi tiếp tc trò cũ hoc chuyn sang trò mi và bt đu bng nhng quy ước cht ch, kín k hơn.
§  Khi chia nhóm chơi nên c trưởng nhóm và chn mt s trng tài "công minh" không nm trong các nhóm chơi.
§  Linh hat thay đi trò chơi hay phương pháp điu khin đ to điu kin cho nhóm nào cũng có th thng cuc.
§  Khi cuc chơi mc cao trào, có th chuyn sang các hình thc khác to s hòa hp gia các nhóm.
Có nhiu nguyên nhân như: Trò chơi quá khó, cuc chơi quá dài hay lut chơi bt mi người phi lp đi lp li nhiu đng tác đng lên, ngi xung, chy, đi v trí...; trò chơi đơn điu không hp dn hoc không phù hp.
T nhng nguyên nhân c th mà qun trò la chn bin pháp x lý thích hp. Nhưng nói chung có th chn mt trò chơi tht nh nhàng hp dn hay mt bài hát tp th đ chm dt cuc chơi.
Cũng có th chuyn sang thc hin nhng trò chơi trí tu như vui có thưởng", "Hát đi", hoc "K chuyn vui".
Đây cũng là tình hung thường gp trong các bui hp mt hay trên đường đi tham quan, dã ngai.
Trong trường hp này nên s dng mt s loi trò chơi như: "ni t" (chia nhóm,, nhóm này nêu ra mt t, nhóm kia tìm t khác ni vào sao cho hai t đó có ý nghĩa, c vy cho đến khi nhóm nào không tìm được thì thua.
Ví d: màu xanh - xanh tươi - mát m - m chua -chua ngoa - ngoa ngot -...), "hát liên khúc", "hát ni", "đ vui", thi k chuyn tiếu lâm,...
Trong trường hp này người qun trò nhanh chóng khéo léo thc hin đ ngh đó, xem như đó cũng là trò chơi được d đnh t trước (nếu qun trò hiu rõ nhng trò chơi đó). Cũng có th khéo léo gii thiu ngay người đ ngh điu khin trò chơi tp th, khi đó mình đóng vai "qun trò ph".
Mun thoát khi tình hung khó khăn này có ba cách sau:
§   Th nht, phát cho mi người mt mu giy trng nh. Người chơi vi s quen biết ca mình trong tp th s ghi vào giy ca mình đ ngh ai đó làm mt vic gì hp vi kh năng ca h. Qun trò thu li và đc tng mu giy.
§  Th hai, dùng nhng trò chơi nh đ bt li. Nhng người b phm lut s là nhng người buc phi thc hin mt yêu cu hp lý ca qun trò.
§  Th ba, qun trò chun b mt s mu giy trong đó ghi rõ yêu cu ph thông nht: hát, k chuyn, đc thơ, cười, khóc... Sau đó chn mt trong các mu giy gài vào mt bông hoa. C tp th hát mt bài và bông hoa được chuyn t người này sang người khác. Khi bài hát kết thúc, bông hoa trên tay ai thì người đó s m mu giy đc to cho mi người biết và thc hin yêu cu ghi trên mnh giy đó.
Trong trường hp này có th vì hình pht ngoài kh năng ca người phm li, cũng có th vì nhút nhát không dám thc hin hoc do qun trò không nghiêm minh pht nhng người phm li trước đó. Vì vy trước hết qun trò chn nhng hình pht d thc hin, chn nhng trò chơi ph đ pht như: "phng vn", "tìm người yêu", "tìm người ch huy" v.v...Nếu người phm li quá nhút nhát, có th tiếp tc trò chơi khác đ bt li tp th và dùng hình pht chung cho tp th nhng người phm li, khi đó mi người s mnh dn thêm lên.
Ngoài 8 tình hung thường gp nêu trên còn có nhiu tình hung khác cn x lý kp thi. Bí quyết thành công là ch người qun trò nm vng tâm lí, nhu cu ca người chơi, thường xuyên rèn luyn k năng qun trò và thu thp, phân loi các trò chơi, thc s "ham chơi" khi cn thiết.
                                     §  Ngun TNTN forum