Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

MÙA VỌNG GIÁNG SINHMÙA VỌNG GIÁNG SINH

Ngọn đèn nến sáng lung linh
bốn Tuần Mùa Vọng ''Giáng Sinh Cứu Đời''!
Thánh Ca trầm bổng là lời
xin ''Mưa Cứu Chuộc'' cho đời lầm than
thoát xiềng xích của Satan
để Hồng Ân xuống chứa chan cõi lòng!
Như nai tìm đến suối trong,
đoàn con chờ Chúa nhủ lòng xót thương,
thứ tha cho kẻ lầm đường,
tìm về với Chúa Tình Thương vô bờ!
Ngài là Chúa Tể Thiên Cơ!
Con người hữu hạn biết chờ trông ai?
Đàn con sám hối, van nài
Chúa mau cho Đấng Thiên Sai  xuống trần!
Bốn Tuần Mùa Vọng qua dần...,
nôn nao chờ tiếng chuông ngân báo rằng:
''Đêm nay, Con Chúa Vĩnh Hằng
giáng sinh, người có biết chăng, hỡi người?''

Đaminh Phan văn Phước