Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

MUỐN GÂY DỰNG MỘT ĐOÀN HÙNG TÂM DŨNG CHÍ (1)

MUỐN GÂY DỰNG
MỘT ĐOÀN HÙNG TÂM DŨNG CHÍ


TIẾNG GỌI CỦA THIẾU NHI

Bạn nhiều lần  thấy những thiếu nhi sống không đoàn thể, không tổ chức .
Bạn đã nghe than phiền nhiều, vì lũ trẻ mất dạy, xấc láo .
Bạn thấy giữa lớp người Thiếu nhi, thiếu hẳn bầu khí đạo đức lành mạnh . Không người chỉ đạo hướng dẫn, đoàn Thiếu nhi tha hồ tung hoành ngang dọc …..
Có tiếng gọi Thiếu nhi vang dội trong lòng bạn .
 Bạn nhận thấy nghĩa vụ phải đứng lên hướng dẫn .
Và bạn hăng hái muốn bắt tay vào việc công giáo hóa trẻ em .
Bạn muốn đột xướng phong trào Hùng Tâm , Dũng Chí trong khu vực xứ sở bạn để :

-       Gây cho con em bầu khí Vui tươi, Hùng dũng , Bác ái .
-       Đào luyện các em nên những Thanh niên , Thiếu nữ tương lai của đất nước .
-       Hướng dẫn các em biết nhìn nhận Chúa và yêu mến Ngài .
-       Đào tạo các em nên những Tông đồ nhỏ bé, chinh phục thế giới cho Chúa …

Trước công việc bao la và khó khăn ấy , sách nhỏ nầy sẽ giúp bạn  một phần nào trong bước đầu gây dựng .
Hy vọng Bạn thấy ở đây những điều Bạn mong đợi muốn biết .
Bạn hãy cầm và đọc .
Đấy là hy vọng tha thiết của chúng tôi .

                                                                                         QUANG HIỀN


PHẦN I

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT·         Bạn đã nghe người ta nói tốt về Phong trào Hùng Tâm Dũng Chí .
·         Bạn được mục kích đôi ba kết quả .
·         Bạn đã có cảm tình với Phong trào .
·         Bạn đã hỏi han .
·         Nay Bạn nhất định khởi xướng Phong trào nơi các trẻ em nam nữ, trại định cư, tỉnh to hay nhỏ .

Phải , hay lắm !  Nhưng trước hết phải  :
1)    Biết Phong trào ;
2)    Hiểu cho đến nơi “đạo húy” của nó  (đạo húy này chính là “đạo húy Công giáo ) ;
3)    Biết những phương pháp sư phạm của giáo dục , nhất là những phương pháp quen gọi là  “ hoạt động “  (méthode active ) vì phong trào chủ trương phương pháp đó .
4)    Biết tâm lý trẻ và tình cảnh riêng từng em .
5)    Quen biết mọi nhà giáo dục  có liên lạc đến đứa trẻ  mà Bạn nay có trách nhiệm .
6)    Chiêu tập và đào luyện các hướng dẫn viên (huynh trưởng ), tất cả những cái này Bạn phải trù liệu trước khi dúng tay đổi mới cuộc đời các trẻ em của Bạn  .
Bạn đừng bỡ ngỡ  : trước khi xây một ngọn tháp , người khôn bao giờ cũng ngồi lại để suy xét và đặt chương trình .
Nhưng dần dần , có khi cũng chóng chứ không lâu, một khi Bạn đã học biết đủ, đã nhận được tinh thần hướng dẫn cho công việc rồi , Bạn có thể đặ tay hành động nơi các trẻ  nhờ các trẻ và với các trẻ , nghĩa là Bạn thi hành điều thứ 7 .
7)    Gây dựng một bầu khí Công giáo đại đồng ( bằng sự Vui Tươi , Hùng Dũng , Bác Ái ) .
Lúc bấy giờ  và chỉ lúc bấy giờ thôi, Bạn  mới phải lo đến vấn đề chuyên môn .
Bạn sẽ phải  :
8)    Biết tổ chức của Phong trào  .
Như thế sẽ dần dần đem Bạn và các trẻ em của Bạn đến chỗ thành tựu sung sướng là  :
9)    Lo  xin cấp chỉ đạo Trung Ương chuẩn y  thành lập chính thức cho Đoàn và mừng lễ  “ Gia nhập Công giáo Đại đồng “  .

Đây chúng tôi xin nói lại từng điều một :
ĐOẠN I


BIẾT PHONG TRÀO

Có 3 cách :

1-     Bạn hãy đọc với bút chì ở tay ! Quyển “ Phong trào H.T.D.C “ . Mới đọc Bạn sẽ cho là khó và Bạn sẽ bảo Phong trào rắc rối . Nhưng Bạn cứ đảm nhận , vì việc giáo dục công giáo , rắc rối như thế đó . Với những người cộng tác trẻ tuổi, ít học, Bạn cắt nghĩa “ Phong trào H.T.D.C. “ cho họ nghe  . Với những huynh  trưởng  (hướng dẫn viên ) tạm thời , bạn chưa chinh phục được hẳn , hãy cho họ dần dà làm quen với Phong trào , đọc những tài liệu của Phong trào .
Sau cùng Bạn và các người hướng dẫn viên nên đọc một tạp chí huấn luyện và thông tin ban chỉ đạo của hội đoàn công giáo xuất bản từng tháng .

2-    Bạn hãy đi dự một ngày hay một tuần thông tin .
Không gì bằng chung đụng trực tiếp , bằng trao đổi ngôn luận .Trong một tuần hội họp thông tin như thế , người ta sẽ cho Bạn được sống theo Phong trào , đó là một phương thế đắc lực cho Bạn biết Phong trào .
Bạn hỏi ban chỉ đạo cho biết những tuần hội họp nào sắp tới .

3-    Bạn giao thiệp với ban chỉ đạo .
Thường lệ mỗi địa phận có một ban chỉ đạo . Cứ đó mà hỏi Bạn sẽ biết những điều mà Bạn muốn biết .
Khi Bạn đã thi hành những điều nói trên . Bạn sẽ hiểu rằng  :

         1* Đột xướng Phong trào  không phải là thâu nhập một mớ những kế hoạch hay, để đổi mới đời sống của hội đoàn  Bạn .Chính là làm cho trẻ  biết nhìn nhận và đem ra sống cái đạo húy công giáo .
         2* Đột xướng Phong trào là định rõ phương pháp giáo dục của Bạn . Phương pháp mà Bạn nên dần dần đi đến là phương pháp  “ hoạt động “ .
          3* Đột xướng Phong trào là hiểu rõ tâm lý của mọi trẻ em và nhất là hiểu tâm lý của từng em mà Bạn có nhiệm vụ coi sóc . Lại cũng là tự cảm thấy mình có trách nhiệm coi sóc hết mọi em cả những em mà Bạn không quen biết .
           4* Đột xướng Phong trào tức là tự thề hứa với mình rằng :

“ Trong tất cả những công việc tôi làm để giáo dục trẻ em , tôi sẽ luôn luôn cộng tác chặt chẽ với các nhà giáo dục khác ( cha mẹ, thày dạy, người cắt nghĩa bổn ) và với những huynh trưởng trong khu vực của các trẻ ( các chiến sĩ công giáo tiến hành ) .

           5* Đột xướng Phong trào là bài trừ cách làm việc cô độc mặc dầu có kết quả nhiều mà không lo chiêu tập và huấn luyện những người cộng tác sẽ nối tiếp công việc của mình mai sau . Làm như thế tất nhiên là đem công việc của mình đấn chỗ thất bại khốc liệt dầu hiện giờ  đang có vẻ thành công .
           6* Đột xướng Phong trào không phải là cắt nghĩa Phong trào cho các em , nhưng là làm cho chúng sống theo Phong trào bằng cách nhờ sự Vui tươi, Hùng dũng , và Bác ái gây cho các em một bầu khí hoàn toàn công giáo .
            7* Đột xướng Phong trào không phải là chốc lát tổ chức thành một Đoàn , nhưng là dần dần và khi đã gây được bầu khí công giáo rồi .
            8* Đột  xướng Phong trào không phải là  phát dấu hiệu, cờ, quần áo ….. cũng không phải chia các em thành đội thành kíp ngay .ĐOẠN II

HIỂU ĐẾN NƠI ĐẠO HÚY CÔNG GIÁO


          Không gì đúng hơn , khi người ta định nghĩa Phong trào H.T.D.C.  là một phương pháp trình bày đạo công giáo một cách thích hợp với các trẻ em thời đại .
          Công việc giáo dục của Bạn đã tốt lắm rồi nhưng nhờ Phong trào Bạn còn được một cái may mắn hơn nữa là Bạn sẽ biết trình bày đạo công giáo như một  “ đạo húy “, một chủ nghĩa, có sức phấn khởi say mê lòng người .
          Xưa nay càng những em thông thuộc đạo lý , càng bị luẩn quẩn với các chân lý đã học được .
           Phong trào đây gỡ rời các chân lý , chọn lấy ba tư tưởng cốt yếu, đem trình bày cho các trẻ em một cách thích hợp  . Ba tư tưởng đó là ba quan niệm động lực có sức điều động hết mọi tư tưởng .

            I )  TA LÀ AI ?
            Là Con Thiên Chúa  .

Mỗi người chúng ta có một Cha trên trời . Chúng ta cùng hấp động bởi một nguồn sống . Đó là danh hiệu quý tộc của chúng ta  và là căn cớ cho chúng ta vui mừng .

            II) TƯỚNG TA LÀ AI ?
             Là Chúa Giê su .

Chúa Giê su là đại tướng của ta . Chính nhờ Ngài mà chúng ta được sức sống Thiên Chúa  . Chúng ta phải sống Hùng Dũng can trường và sống đời hy sinh như Ngài .

            III) TA CÙNG NHAU LÀM GÌ ?
            Kiến thiết Đại Đồng Công Giáo .

Là viên sống kết thành thân thể màu nhiệm Chúa Giê su , chúng ta phải hoạt động để kiến thiết  “Đại Đồng Công Giáo “ và lấy tình bác ái liên kết mọi người trong một khối duy nhất .
Ba quan niệm động lực ấy , Bạn muốn dùng nó một cách đắc lực , Bạn phải suy ngắm để thâu nhập  vào cốt tủy và đời sống của Bạn .
     
                                                                                                    (còn tiếp)