Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

TOÁN HỌC, TÌNH CHÚA, CHỮA LÀNH BẰNG TÌNH NGÀII- Lời giới thiệu:


Gottfried Wilhelm Leibniz, nhà Toán Học, Triết Gia Đức, phát biểu: ''Thượng Đế tính toán, sử dụng ý tưởng của Ngài, cho nên thế giới đã được tạo thành. Trước hết mọi sự, Thượng Đế là VỊ tính toán vĩ đại, Nhà luận lý VĨNH HẰNG.'' (Dieu calcule, il exerce sa pensée, et le monde est créé. Dieu est avant tout le grand Calculateur et l’éternel Logicien.)

Còn con người là ''thọ tạo hữu hạn'', biết sử dụng ''lý trí Ngài ban'' mà khám phá ra nét đẹp tuyệt vời của Toán Học, Tình Chúa và cách ''chữa lành tính kiêu căng'' bằng Tình-Ngài-trên-hết-mọi-sự.

Vậy, kính mời Bà Con xem Tiến Sĩ Erica ''tìm đến'' Toán Học để nhận ra TÌNH CHÚA như sau:


II- Sự đối xứng, nét đẹp của việc phối hợp các con số và cách biến điều phức tạp thành đơn giản và lý thú. 


1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

1 x 9 + 2 = 11
12 x 
9 + 3 = 111
123 x 
9 + 4 = 1111
1234 x 
9 + 5 = 11111
12345 x 
9 + 6 = 111111
123456 x 
+ 7 = 1111111
1234567 x 
9 + 8 = 11111111
12345678 x 
9 + 9 = 111111111
123456789 x 
9 +10= 1111111111

9 x 9 + 7 = 88
98 x 
9 + 6 = 888
987 x 
+ 5 = 8888
9876 x 
9 + 4 = 88888
98765 x 
9 + 3 = 888888
987654 x 
+ 2 = 8888888
9876543 x 
9 + 1 = 88888888
98765432 x 
9 + 0 = 888888888
1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321III- Tìm ý nghĩa của cuộc sống


Lấy các mẫu tự: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, rồi thay hai mươi sáu mẫu tự ấy bằng các con số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 26.

Chúng ta thấy rằng:

A- ''may mắn'' (L-U-C-K) : 12+21+3+11 = 47%,

B- ''cần mẫn'' (H-A-R-D-W-O- R- K) : 8+1+18+4+23+ 15+18+11 = 98%,

C- ''kiến thức'' (K-N-O-W-L-E- D-G-E) : 11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5 = 96%,
D- thái độ sống (A-T-T-I-T-U-D-E) : 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100 %,
E- TÌNH YÊU THIÊN CHÚA (L-O-V-E-O-F- G-O-D) :
12+15+22+5+15+ 6+7+15+4 = 101%,
F- Chữa lành bằng TÌNH YÊU (H-E-A-L-I-N-G + L-O-V-E):
8+5+1+12+9+14+7 +12+15+22+5 = 110% !!!
Mà THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU! (DEUS AMOR / CARITAS EST!)

(Phan văn Phước sưu tầm và giới thiệu.)