Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

ĐỌC KINH THÁNH : HIỂU BIẾT VÀ ĐỨC TIN (4)

                        KÝ HIỆU CÁC SÁCH KINH THÁNH (Việt-Anh)

1-(Theo Nhóm Phụng vụ Các Giờ kinh)
2-(Bản dịch Lm. Nguyễn Thế Thuấn, Dòng Chúa Cứu Thế (mầu vàng)


27 Cuốn Kinh Thánh Tân Ước

Tên Sách
Ký Hiệu
Book's Names
Abbreviates
Mátthêu
Mt
Matthew
Mt
Máccô
Mc
Mark
Mk
Luca
Lc
Luke
Lk
Gioan
Ga
John
Jn
Tông Ðồ Công Vụ/CV TĐ
Cv
Acts
Acts
Rôma
Rm
Romans
Rom
1Côrinthô
1Cor
1Corinthians
1Cor
2Côrinthô
2Cor
2Corinthians
2Cor
Galata
Gl
Galatians
Gal
Êphêsô
Ep
Ephesians
Eph
Philiphê
Pl
Philipians
Phil
Colossê
Cl
Colossians
Col
1 Thessalonica
1Tx
1Thessalonians
1Thes
2 Thessalonica
2Tx
2Thessalonians
2Thes
1 Timothêu
1Tm
1Timothy
1Tm
2 Timothêu
2Tm
2Timothy
2Tm
Titô
Tt
Titus
Ti
Philêmon
Plm
Philemon
Phlm
Do thái/Hipri
Dt
Hebrews
Heb
Giacôbê/Yacôbê
Gc
James
Jas
1 Phêrô
1Pr
1Peter
1Pt
2 Phêrô
2Pr
2Peter
2Pt
1 Gioan
1Ga
1John
1Jn
2 Gioan
2Ga
2John
2Jn
3 Gioan
3Ga
3John
3Jn
Giuda
Jude
Jude
Khải Huyền/KHthánhYoan
Kh
Revelation
Rv

46 Cuốn Kinh Thánh Cựu Ước

Tên Sách
Ký Hiệu
Book's Names
Abbreviates
Sáng Thế Ký/Khởinguyên
St
Genesis
Gn
Xuất Hành
Xh
Exodus
Ex
Lêvi
Lv
Leviticus
Lv
Dân Số
Ds
Numbers
Nm
Ðệ Nhị Luật/Thứluật
Dnl
Deuteronomy
Dt
Giôsuê/Yoshua
Gs
Joshua
Jos
Thủ Lãnh/Thẩmphán
Tl
Judges
Jgs
Rút/Ruth
R
Ruth
Ru
Samuen 1
1Sm
1 Samuel
1Sm
Samuen 2
2Sm
2 Samuel
2Sm
Các Vua 1
1V
1 Kings
1Kgs
Các Vua 2
2V
2 Kings
2Kgs
Sử Biên 1/Kýsự
1Sb
1 Chronicles
1Chr
Sử Biên 2/Kýsự
2Sb
2 Chronicles
2Chr
Ét Ra/Ezra
Er
Ezra
Ezr
Nơkhemia/Nêhêmya
Nkm
Nehemiah
Neh
Tôbia
Tb
Tobit
Tb
Giuđitha
Gdt
Judith
Jdt
Étte/Esther
Et
Esther
Est
Macabê 1
1Mcb
1 Maccabees
1Mc
Macabê 2
2Mcb
2 Maccabees
2Mc
Gióp
G
Job
Jb
Thánh Vịnh
Tv
Psalms
Ps
Châm Ngôn/Cáchngôn
Cn
Proverbs
Prv
Giảng Viên
Gv
Ecclesiastes
Eccl
Diễm Ca/Diệuca
Dc
Songs
Sng
Khôn Ngoan
Kn
Wisdom
Wis
Huấn Ca
Hc
Sirach
Sir
Isaia/Ysaya
Is
Isaiah
Is
Giêrêmia/Yêrêmya
Gr
Jeremiah
Jer
Aica
Ac
Lamentations
Lam
Barúc
Br
Baruch
Bar
Edêkien
Ed
Ezekiel
Ez
Danien
Ðn
Daniel
Dn
Hôsê
Hs
Hosea
Hos
Giôen
Ge
Joel
Jl
Amốt
Am
Amos
Am
Ôvadia/Abdya
Ov
Obadiah
Ob
Giôna
Gn
Jonah
Jon
Mikha
Mk
Micah
Mi
Nakhum/Nahum
Nk
Nahum
Na
Khabarúc/Habacuc
Kb
Habakkuk
Hb
Xôphônia/Sôphônia
Xp
Zephania
Zep
Khácgiai/Haggai
Kg
Haggai
Hg
Ðacaria/Zacaria
Dcr
Zechariah
Zec
Malakhi/Malaki
Ml
Malachi
Mai