Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

THIÊN ĐÀNG HỎA NGỤC HAY ĐỜI THƯỜNG

Vì đã sống rất tốt người đàn ông được so sánh hai nơi, nếu muốn.
sưu tầm