Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA

       

                 
 ĐỨC MẸ LÀ  MẸ THIÊN CHÚA
* * * * * * * * *

Đ áp công cứu chuộc trần ai
 ng lời kính thánh Ngôi Hai xuống trần
C húa Con mặc lấy phàm nhân

M ẹ đầy ơn phúc Thánh Thần thông ban
E  dè khiêm tốn đoan trang

L ắn nghe Thiên sứ đến loan Tin mừng
A n vui tỳ nữ khiêm cung

M a-ri-a đã Xin Vâng nhậm lời
É n tung bay lượn khắp trời

T iết xuân biểu hiện cao vời Thiên Ân
H iền hòa Thánh Cả phân vân
I m nghe có tiếng thì thầm ủi an
Ê m đềm chớ ngại gian nan
hư lời tiền định khôn ngoan lạ thường

C ha hằng nâng đỡ soi đường
H iền nhân, Hiền mẫu vững vàng đấn thân
U sầu quên – Hết khó khăn
A n bình Gia Thất, M ẫu thân Chúa Trời.
* * * * * * * * * *
Jos. Tinh Hoa