Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ THIẾU NHI - PHỤ LỤC IV


PHỤ LỤC IV

NHỮNG TIÊU CHUẨN
CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH TUỔI THƠ
QUA PHONG TRÀO HÙNG TÂM DŨNG CHÍ


                                                       Đã được toàn thể 130 đại biểu cuộc họp
                                                       mặt Quốc tế của Phong trào biểu quyết
                                                       ngày 25 tháng 7 năm 1962               Ba chục   năm nay, từ bốn phương trời, người ta nói đến Hùng Tâm Dũng Chí . Khắp năm châu bốn bể , nhiều đoàn được thành lập .  Danh xưng “ Hùng Tâm Dũng Chí “ không phải gói ghém bất cứ cái gì . Đáy là một trong những lý do tạo ra những tiêu chuẩn này :
-       Chúng bảo đảm một Phong trào Công giáo Tiến hành Tuổi thơ chính đáng .
-       Chúng là lẽ an toàn, là chứng thư cho những ai muốn trung thành với sứ mạng một Phong trào Công giáo Tiến hành Tuổi thơ .
-       Chúng sẽ là những nguyên tắc để suy nghĩ, tìm tòi cho những ai tin vào khả năng tông đồ của trẻ em và muốn chúng tham gia trọn vẹn vào sứ mạng tông đồ của Giáo hội .
Qua kinh nghiệm của nước Pháp, cũng như những thực hiện ở nhiều nước , chúng tôi xác định với qúi bạn ở nơi đây, với những điều kiện nào có thể bàn đến Công giáo Tiến hành Tuổi thơ qua Phong trào Hùng Tâm Dũng Chí .
Chúng tôi, ỦY HỘI QUỐC TẾ HÙNG TÂM DŨNG CHÍ, trù tính qui tụ , liên kết tre em lại và nâng đỡ tất cả những ai trên khắp thế giới  giúp thực hiện Phong trào :
Ủy hội Quốc tế này đã được chính thức thành lập sau kỳ Họp mặt Quốc tế lần thứ nhất của Phong trào Hùng Tâm Dũng Chí  tháng 7 năm 1962.
VĂN PHÒNG QUỐC TẾ, thành phần chủ động của Ủy hội, cũng được tổ chức .
Văn phòng gồm có : một Tuyên úy, một Chủ tịch, hai Tổng thư ký - bảo vệ chủ thuyết – sáu Phó chủ tịch được bầu lên cho mỗi miền có đại biểu (Tây và Xích đạo Phi châu, Nam Mỹ, Trung Đông, Đông Nam Á, Âu Châu ) .
Chính trong cuộc Họp mặt Quốc tế ngày 25 tháng 7 năm 1962 đó, toàn thể đại biểu của 23 quốc gia có mặt đã biểu quyết  những Tiêu chuẩn Công giáo Tiến hành Tuổi thơ qua Phong trào Hùng Tâm Dũng Chí .


QUÍ BẠN CẦN HIỂU NHỮNG TIÊU CHUẨN ĐÓ VỚI TINH THẦN SAU ĐÂY :

 Không phải để tranh luận với nhau về vấn đề danh xưng có kiểm soát, mà để thực hiện cho đúng Công giáo Tiến hành của trẻ em qua Phong trào Hùng Tâm Dũng Chí .
-       Nơi  đây,công việc đó được thực hiện theo nghi thức Hùng Tâm Dũng Chí, và do đấy, không được thu hẹp hay thay đổi nội dung Phong trào theo những điểm sẽ xác định sau ….
-       Nơi kia , người ta phiên dịch danh xưng “ Hùng Tâm Dũng chí “ bằng những danh từ tương đương, nghĩa là không chối bỏ gì về nội dung ….
-       Nơi khác , người ta chỉ đề cập đến Công giáo Tiến hành Tuổi thơ với một danh xưng khác về trẻ em, nhưng lại theo sát cùng những tiêu chuẩn ….
Một lần nữa, điều quan hệ là gặp nhau trên nhưng căn bản thiết yếu, mà không cần đả động đến danh xưng Hùng Tâm Dũng Chí .


TRÌNH BÀY CÁC TIÊU CHUẨN

-       Phong trào Hùng Tâm Dũng Chí là gì ?
 • TIÊU CHUẨN 1 :  một khái niệm về việc đào tạo Ki tô hữu
 • TIÊU CHUẨN 2 :  một khái niệm về hoạt động tông đồ
 • TIÊU CHUẨN 3  :  làm sao qui tụ đại đa số trẻ em bao nhiêu có thể để chúng phát triển bản thân  và phát động đời sống đạo  trong thế giới trẻ con .
-       để đạt mục tiêu trên :
 • TIÊU CHUẨN 4 :  một khoa sư phạm
 • TIÊU CHUẨN 5  :  những người hữu trách
-       Phong trào giáo dục Ki tô giáo và Công giáo Tiến hành Tuổi thơ, Phong trào Hùng Tâm Dũng Chí :
 • TIÊU CHUẨN 6 :  phải chuẩn bị thanh thiếu niên và người trưởng thành Ki tô giáo hoạt động 
 • TIÊU CHUẨN 7  :  không thể làm tròn phận sự mà thiếu sự hợp tác
 • TIÊU CHUẨN 8  :   không thể thành lập khi hàng giáo phẩm không chuẩn y rõ ràng  .
 

TIÊU CHUẨN

1* KHÁI NIỆM VỀ VIỆC ĐÀO TẠO KI TÔ HỮU
             đáp ứng kế hoạch của Chúa về mỗi người
a)    Đưa vào việc đào tạo con người :
-       bản thân
-       tập thể
b)   để ý đến mọi đòi hỏi một cuộc sống đạo :
-       bản thân
-       cộng đồng
-       truyền giáo
c)    giúp trẻ em sống trong những cộng đồng Ki tô hữu theo trình độ của chúng :
-       mà chúng xây dựng với sự giúp đỡ của các nhà giáo dục ;
-       trong đó chúng có thể   
           @  triển nở tùy theo tính tình và những thiên tư của mỗi đứa trẻ
           @ tập sử dũng quyền tự do của chúng
           @ tập sáng kiến và lĩnh  trách nhiệm
-       giúp chúng dấn thân vào thế giới trẻ con theo tầm vó của chúng ;
-       quan tâm đến những môi trường xã hội chúng sống .
d)    chuẩn bị chúng lĩnh nhận địa vị của chúng trong Giáo hội và giữa đời ;  điều đó giả thiết, thêm vào gia đình, trường học, việc dạy đạo v..v…. một Phong trào Thiếu nhi có chỗ đứng độc đáo trong việc đào tạo Ki tô hữu nói trên .


2* KHÁI NIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ

a)    hợp với kế hoạch của Thiên Chúa  về mọi người - kế hoạch được Giáo hội theo đuổi và bảo đảm ;
b)   dựa vào những khả năng tông đồ của đứa trẻ đã chịu phép rửa tội, đứa trẻ dự tòng ( kể cả dự tòng cảm tình ) ;
c)    được thực hiện “cốt nhất “ trong thế giới trẻ con ( tuy nhiên, không gạt ra ngoài khả năng tác động của trẻ em đối với các gia đình, người lớn v ..v…);
d)   giả thiết một cuộc đào tạo Ki tô hữu, một sự nâng đỡ và khám phá liên tục, bắt đầu từ cuộc sống có đức Tin soi sáng .
Tất cả những điều đó đòi hỏi một Phong trào để giúp trẻ em thực hiện trong thế giới trẻ con của chúng với những phương tiện riêng của tuổi các em .


3* KHÁI NIỆM VỀ VIỆC ĐÀO TẠO KI TÔ HỮU VÀ HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ

           Việc đào tạo Ki tô hữu và hoạt động tông đồ đó :
a)    được đề  nghị với trẻ em càng đông càng hay ,
 • bằng sinh hoạt Phong trào dành cho các em Công giáo, các em dự tòng và các dự tòng cảm tình (đối với các em sau này, phải có phép cha mẹ và sự đồng ý của hàng Giáo phẩm );
 • bằng những hoạt động quần chúng và những tiện ích Phong trào mở rộng cho hết thảy trẻ em ;
b)   do đấy, giúp mỗi em phát triển bản thân tùy theo khả năng của mình ;
c)    giúp phát huy đời sống đạo trong quần chúng thiếu nhi;
d)   chung qui là giúp đào tạo những thành phần chiến sĩ .
Bởi thế, đòi hỏi Phong trào phải :
-       vừa là Phong trào quần chúng (dành cho quần chúng, phát động quần chúng thiếu nhi );
-       vừa là Phong trào đào luyện bản thân .


NHỮNG CÁI ĐÓ ĐÒI HỎI

4* MỘT KHOA SƯ PHẠM
a)    một khoa sư phạm của Phong trào Thiếu nhi , nghĩa là :
 • để ý đến những dữ kiện tâm lý riêng của mỗi đứa trẻ ,
 • làm chúng triển nở, đáp ứng những nhu cầu của chúng,
 • bắt đầu từ những ham thích của chúng,
 • lợi dụng đặc biệt hoạt động quan yếu của trẻ là CHƠI ,
 • giúp chúng dự phần vào nhiệt tín chung, tạo ra những mo61igiao tế giữa trẻ em, cả đến lĩnh vực quốc tế ,
 • liêkn ết các em với  “đại sự “ ,
Tất cả những cái đó, trong những cộng đồng thiếu nhi vừa tầm vóc chúng sẽ làm cho chúng được mở mang và nâng đỡ chúng về phương diện người cũng như phương diện Ki tô hữu .
b)    một khoa sư phạm Ki tô giáo sâu xa và Công giáo Tiến hành :
 • liên kết con người với thiêng liêng,
 • giúp mỗi em thăng tiến bản thân trong cuộc sống Ki tô hữu,
 • đồng thời giúp cổ võ sống đạo trong thế giới thiếu nhi , tiến tới giảng Phúc âm cho giới đó, chứ không phải chỉ cổ võ bằng những hoạt động suông .
Hai phương diện của khoa sư phạm này giúp trẻ em đem vào môi trường những trẻ khác bằng chứng đời Ki tô hữu và đem ảnh hương đạo vào mọi tổ chức thiếu nhi, bằng những phương pháp giúp các em bắt tay vào việc và đào luyện các em trong lúc hoạt động và bằng chính hoạt động .
Khoa sư phạm này được thực hiện bằng những phương tiện ở mỗi nước mỗi khác, tùy theo chỗ ưu đãi dành cho cộng đồng thiếu nhi .


5* NHỮNG NGƯỜI HỮU TRÁCH PHẢI LÀ NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC CÔNG GIÁO

           Chính đứa trẻ tự luyện theo tinh thần Ki tô giáo và tự nó hoạt động tông đồ, nhưng cần phải có những người hữu trách thanh niên hay trưởng thành trợ lực cho việc đào luyện và hoạt động đó .
          Các “ nhà giáo dục Ki tô giáo” đó (linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân thanh niên, trưởng thành ) mỗi người tùy theo vai trò đặc biệt của mình, cần :
a)    yêu thương và hiểu trẻ em cũng như thế giới thiếu nhi, quan tâm đến cuộc sống của chúng, hiểu tâm lý đứa trẻ, đủ năng lực chuyên môn riêng biệt của một Phong trào Thiếu nhi ;
b)    có cái nhìn Ki tô hữu :
     @ về đứa trẻ
     @ về những vấn đề sống và tăng trưởng của nó ,
     @ về việc sử dụng những kỹ thuật giáo dục .
c)    quan tâm đến hết mọi vần đề về tuổi thơ, để khi cần, có thể nhân danh trẻ em can thiệp với chính quyền ;
d)    cùng làm trong Hội đồng Hữu trách ;
e)    riêng những người hữu trách giáo dân, phải tự mình tham gia một hoạt động tông đồ .
Để đạt nhựng mục tiêu trên :
 • phải quan tâm đến cuộc sống nội tâm và bí tích ,
 • đem bằng chứng tông đồ vào những môi trường họ sống,
 • ước mong rằng : họ cũng là những thành phần trong Phong trào CGTH thích hợp với môi trường và lứa tuổi của họ .

6* NGẢ ĐƯỜNG ĐI RA KHỎI PHONG TRÀO

Phong trào, theo bản chất của nó, dành cho trẻ em, ước mong rằng, khi các em qua tuổi thơ (được mở mang thêm theo trình độ khác nhau tham gia vào đời sống của cộng đồng thiếu nhi Ki tô giáo và tông đồ ) ….. thường đã được chuẩn bị vào đời thanh niên, và sau đấy, đời trưởng thành, đủ năng lực dấn thân làm những phần tử của Giáo hội trong công cuộc phát huy đạo Chúa và văn minh .

7* HỢP TÁC VỚI NHỮNG TỔ CHỨC VÀ PHONG TRÀO KHÁC

Phong trào nhằm tất cả cuộc sống đứa trẻ chỉ có thể làm tròn vai giáo dục và Giáo hội, khi nó thực hiện đầy đủ những tiêu chua63nne6u ở trên và hoàn toàn, ở vị trí của mình, nó đồng lao cộng tác với :
 • các gia đình,
 • các tổ chức Giáo hội chuyên về giảng huấn đời và đạo ,
 • các Phong trào thiếu nhi Ki tô giáo khác ,
 • các hội đoàn đạo đức ,
 • các tổ chức văn hóa và tiêu khiển ,
 • các Phong trào CGTH  thanh niên và trưởng thành .
Cũng thế, khi có thể và cần thiết, Phong trào cần đi đến chỗ hợp tác với mọi tổ chức công , tư săn sóc đến tuổi thơ .

7* PHỤC TÙNG HÀNG GIÁO PHẨM

Là Phong trào của Giáo hội, Phong trào không thể thành lập mà không đệ trình hàng Giáo phẩm địa phương , và không được phép tổ chức khi hàng Giáo phẩm không rõ ràng chuẩn y .


PHONG TRÀO THỈNH CẦU HÀNG GIÁO PHẨM

 • qui định bản sắc riêng biệt và sự thích nghi những phương pháp cũng như cơ cấu của Phong trào tùy theo những đòi hỏi của mỗi quốc gia và địa hạt khác nhau ;
 • cũng như xác nhận vị trí độc đáo của nó trong mục vụ và trong CGTH ;
 • xác định sự hợp tác cần thiết và có thể của những người hữu trách Phong trào và đôi khi của cả các đòan đối với chính quyền và những tổ chức của Nhà nước .

                                                         *****

@ Những ai đã am hiểu những tiêu chuẩn trên, giờ đây đều thấy rõ thế nào là :
CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH TUỔI THƠ QUA PHONG TRÀO HÙNG TÂM DŨNG CHÍ
@ Những ai quan tâm đến các vấn đề tuổi thơ, những ai tự đạt những câu hỏi về giáo dục Ki tô giáo và hoạt động tông đồ  của trẻ em, giờ đây đều hiểu rằng các nhà giáo dục khắp thế giới đã tìm tòi những câu trả lời .
@ Những ai muốn dấn thân, giờ đây đều hiểu rằng những việc làm, những kinh nghiệm của các nhà giáo dục đã từng ao ước cho Công giáo Tiến hành Tuổi thơ linh hoạt trên thế giới, đều thuộc quyền sử dụng của mình ……