Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

BẰNG "TỐT NGHIỆP MẪU GIÁO"!!!


Dùng thành ngữ ''Kindergarten Graduation Ceremony'' (Lễ Tốt Nghiệp Mẫu Giáo) là sai hoàn toàn bởi lý do sau đây:
1- Người ''đưa tin'' không hiểu ngữ nguyên của từ ''Kindergarten''!
Xin được phép giải thích:
a- Chữ ''Kind'' có nghĩa là ''trẻ con, con nít, đứa bé''! Chữ Pháp, Anh, Latinh là: enfant, child, puer.
''Kinder'' (children) là danh từ ở số nhiều.
b- Chữ ''Garten'' có nghĩa là ''cái vườn''! (jardin, garden, hortus)
c- ''Kindergarten'' là danh từ tiếng Đức, được thông dụng trong tiếng Anh. Người Pháp gọi ''nơi ấy'' là ''jardin d'enfants''! (Vườn Trẻ) Người Anh-Úc định nghĩa ''Kindergarten'' như sau: ''In Britain and Australia: It is an establishment where children below the age of compulsory education play and learn, or a nursery school.''
Xin mời vào xem ý kiến ở Link bên dưới. Người kia (ở Pháp) còn dùng từ latinh ''puer'': trẻ bé!
2- Bé ở Vườn Trẻ đâu có học ''nghề'' thì tốt ''nghiệp'' sao được???!!!
Cách đây không lâu, ở Việt Nam, có ''Lễ Tốt Nghiệp'' cho các bé ''Mầm Non''!!! Các cháu mặc áo toge! (toga, Toga)
3- Ở Việt Nam ''hôm nay'', có cái bằng ''Tốt Nghiệp Phổ Thông''! Nhưng ''nghiệp'' đâu mà ''tốt''???!!!
4- Baccalauréat (ở Pháp) được Oxford Hachette Dictionary gọi là ''baccalaureate'' và định nghĩa như sau: ''school leaving certificate taken at 17-18'' (bằng ra trường ở tuổi 17-18)
5- Arbitur (ở Đức) được Larousse gọi là ''baccalauréat''.
6- Tú Tài (ở Việt Nam, trước năm 1975) được người Đức gọi là ''Arbitur''. Nếu nghe, đọc cách dịch từng từ ''Bằng Tốt Nghiệp Phổ Thông'' thì họ không thể hiểu ''Nghiệp Phổ Thông'' là cái ''nghề'' gì!!! Cho nên, sau khi được giải thích về ''văn bằng'' ấy, họ bèn gọi nó là ''Arbitur''!
7- Tóm lại, ''trò'' chưa học ''nghề ngỗng'' nào cả, mà đã được tốt ''nghiệp''!!! Ở Đức, sau khi rời Kindergarten (dài ba năm), các em bé mới vào Schule (Trường học) có lớp 1-13 và được gọi là ''học sinh'' (Schüler: nam sinh, Schülerin: nữ sinh) Chữ ''Student, Studentin'' là sinh viên Đại Học.
Gần đây, Chính Phủ và Bộ Giáo Dục Đức ban hành luật mới: Trường có lớp 1-12 hay 1-13. Suốt mười sáu (16) năm mang cặp đi học (ở Kindergarten và Schlule), con tôi đậu Arbitur. Đó không phải là Bằng Tốt Nghiệp!

Phan văn Phước