Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

MỪNG LỄ CHÚA KITÔ VUAMỪNG LỄ CHÚA KI TÔ VUA
         (Suy niệm từ Ga 18, 33b-37)


Người tín hữu hôm nay nghe tiếng Chúa:
“Tôi là Vua Chân Lý, giảng Nước Trời”
Lòng hân hoan, theo Giáo Hội khắp nơi
Dâng Thánh Lễ, đón mừng Vua Vũ Trụ.
                       ***
Thánh Sử chép: Phi la Tô hỏi Chúa;
Ông là vua dân Do Thái phải không?
Nhân dân và Thượng Tế tố cáo Ông.
Vậy Ông đã làm gì cho dân chúng?
***
Chúa lên tiếng: Nước tôi hằng xây dựng,
Nước Trên Trời, Nước của Hoá Công.
Tôi là Vua: tìm dân thánh cộng đồng.
Tôi xuống thế, làm chứng về chân lý.
***
Quan Tổng Trấn muốn chiều theo dân ý.
Vì họ là dân thuộc địa u mê,
Và muốn cho thế sự đẹp mọi bề,
Đành xử án khổ hình Vua Cứu Thế.

(Thế Kiên Dominic)


TẤT NIÊN SỐNG ĐẠO
(Thân tặng thi hữu Thi Ca Cầu Nguyện)

Thi ca sống đạo: suốt năm B,
Ơn Chúa sáng soi: đủ thỏa thuê.
Cảm nhận Tin Mừng: thơ diễn tả,
Niệm suy Mầu Nhiệm: dạ say mê.
Dốc lòng gắn bó cùng ơn gọi,
 Quyết chí góp chung với bạn bè.
Văn hóa Tình Thương cần phổ biến,
Sẵn sàng tiếp bước tới năm C.....
                             Thế Kiên Dominic