Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

TRUNG THU XƯA

ÔNG TRĂNG XUỐNG CHƠI  của Nhạc sĩ Phạm Duy
Ca sĩ Xuân Nghi trình bàyMời xem lại  những hình ảnh ghi lại cảnh  trung thu thời xưa (có lẽ khoảng 1920-1930 ) .... trong  bộ sưu tập của Viện Viễn Đông Bác cổ  Pháp (École Francaise d’ Extrême - Orient)