Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

SỐNG Ý NGHĨA                               
Hãy chia nhau những gì mình biết.  

Đừng khư-khư, ích-kỷ giữ riêng! 

Mai chết đi, sẽ bị thất-truyền! 

Đời ý-nghĩa là khi chia-sẻ.                                                                         

Hãy cứ thương đi! Dù ai ghét,  

Dù ai ganh, bôi-bác thị-phi. 

Thói đời vẫn vậy! chấp mà chi! 

Đời ý-nghĩa, là khi tha-thứ.                                         


                                       
Hãy giúp đỡ đi, nếu có thể!  

Đừng nề-hà, cân-nhắc thiệt hơn. 

Cũng đừng mong ai đó trả ơn, 

Đời ý-nghĩa, khi làm thiện-nguyện.                                         

                                      

Hãy cứ cho đi, đừng tiếc rẻ! 

Mai ta về, chẳng thể mang theo. 

Thế-gian biết bao kẻ khó nghèo! 

Đời ý-nghĩa, là khi cống-hiến!!!

(Vy Ngo)