Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

BÀI CA PHONG TRÀO HTDC
(trích từ  " Những bài ca Phong Trào Hùng Tâm Dũng chí "  do Liên đoàn HTDC GP ĐN lưu hành nội bộ vào năm 2010 )