Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

GIOAN XXIII HIỆU ĐOÀN CA


Nhạc và lời : TỪ LINH 

Một đòan học sinh chen vai đua bước gắng công luyện chí .
Đắp xây tương lai đem vinh quang cho nước non nhà .
Tinh hoa Giáo hội kỳ vọng tuổi thiếu niên anh tài .
Nêu cao danh dự , làm rạng tiếng thiếu sinh Việt Nam .
Một đòan học sinh kiên tâm vững chí quyết không ngại khó .
GIOAN HAI MƯƠI BA , ta hiên ngang anh dũng lên đường ! 
" Hữu chí cánh thành " trên đường tiến khó nguy coi thường .
Noi gương anh hào ta thề quyết kiến tạo ngày mai .
*
Nào cùng hợp đòan ,  nào cùng bền lòng,  tiến lên !
Thiếu sinh tràn sức sống.
Tuổi xanh đầy hy vọng .
Dù khó không nản lòng !

GIOAN  HAI MƯƠI BA ; TIẾN !