* Suối:Tuy không thể chỉ chính xác phương hướng, nhưng việc dựa vào các con suối cũng có thể giúp bạn tìm ra hướng đi, thông thường, đi dọc suối sẽ dẫn tới các cụm dân cư có người để giúp đỡ.
94
(sưu tầm)