Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2021

CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN SỬU
KÍNH CHÚC 

QUÝ CHA CỐ VẤN, QUÝ CHA LINH HƯỚNG, QUÝ ANH CHỊ HUYNH TRƯỚNG QUÝ ĐOÀN VIÊN HTDC VÀ GIA ĐÌNH  MỘT NĂM  MỚI BÌNH AN , MẠNH  KHỎE   VÀ TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN THIÊN CHÚA . 


BAN LIÊN LẠC HTDC