Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

MỪNG LỄ CHÚA BA NGÔITMCNB
MNG LỄ CHÚA BA NGÔI
        (Suy niệm từ Mt 28, 16-20)

Khi Con Thiên Chúa xuống làm người,
Ngài dạy chúng ta biết Nước Trời,
Thiên Chúa Tình yêu là Tam Vị,
Ba Ngôi một Chúa, Chúa muôn loài…
                     ***
Chúa phán: mọi quyền năng dưới đất
Cũng như phép tắc ở trên Trời,
Cha Thầy trao phó  cho Thầy đủ,
Thầy dạy các con giữ lấy lời:
                  ***
Hãy cứ ra đi mà giảng dạy,
Và làm Phép Rửa cứu muôn dản,
Với nghi thức: sáng danh Thiên Chúa
Tam vị: Cha, Con và Thánh Thần.
                    ***
Như Chúa Tình Yêu hằng hợp nhất,
Đoàn chiên Giáo Hội mến thương nhau.
Hết lòng tin cậy Ba Ngôi Chúa,

Cứu độ, dưỡng nuôi, sống nhiệm mầu
Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi
               ******
Tín điều :một Chúa lại Ba Ngôi,
Mầu nhiệm cực linh, tả cạn lời…
Tạo Hoá dựng nên , nuôi vạn vật,
Ngôi Hai nhập thể, cứu  loài người.
Ngôi Ba phù trợ, hằng liên tục,
Giáo Hội tuân hành chẳng nghỉ ngơi.
Tín hữu hằng ngày dâng Thánh Lễ
Tôn  vnh danh Chúa đến muôn dời..
                         Thế Kiên Dominic