Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2021

CHÂM NGÔN VÀ LUẬT CỦA EM

        Đội Trưởng có một câu châm ngôn : PHỤC DỊCH . Đó là châm ngôn của hết thảy các Trưởng Kitô hữu .
       Tôi không dám giải thích cho em châm ngôn đó , vì lẽ Chúa làm rồi ; và ai có thể thêm vào lời Chúa ?
        Em hãy nghe Chúa dạy các Tông đồ : “ Thầy ở giữa các con như người đày tớ . Thầy không đến để được hầu hạ mà là để được hầu hạ các con . Trong các con , Người Trưởng hãy như người hầu hạ : ai muốn làm đầu trong các con , hãy làm đầy tớ các con “ .
        Trưởng ,  phục dịch luôn ! Giữa chúng ta , nhận chỉ huy một Đội không trông mong gì khác  .
“ Danh dự là phục dịch , mà phần thưởng cũng vẫn là phục dịch “ .
        Đội Trưởng có một điều luật  .
        Một Đoàn Hùng Tâm rất cừ ở miền Bắc , Đoàn Wasquehal , đã đề xướng , được nhiều Đoàn tán thành ; ngày nay, nghiễm nhiên là điều luật của Đội Trưởng  . Em nên ghi vào Sổ Trưởng , nhưng nhất là ghi vào tâm trí em , và đôi lúc trước mặt Chúa , em hãy thong thả đọc lại và tự vấn xem em đã trung thành giữ đến mực nào .
        Điều luật đó không dài , cũng dễ thuộc lòng .

1-   Trưởng là một huấn luyện viên ,
Khắp nơi khắp chốn luôn luôn đứng đầu .
2-   Trưởng trước nghĩ về bao người khác ,
Không ngang tàng hiếp đáp anh em .
3-   Trưởng mau tùng phục cấp trên ,
Trưởng còn biết đoán trước xem lệnh gì .
4-   Trưởng luôn có cái nhìn ngay thẳng ,
Nói thật , lòng trong trắng hơn người .
5-   Trưởng luôn hòa nhã vui tươi ,
Khó khăn Trưởng vẫn mỉm cười hát vang .
6-   Trưởng làm chủ đường gân khí sắc ,
Không khi nào đánh đập đoàn sinh .
7-   Trưởng năng rước lễ ,  hãm mình ,
Cho anh em , Trưởng cầu xin không ngừng .
8-   Với Cha , Trưởng một lòng tín nhiệm ,
Cha dắt dìu tới Chúa Giêsu .

Mấy lời tâm niệm sớm trưa ,
Nhưng điều quan trọng là đưa thực hành .

         Em , Trưởng nhỏ , ngày nào đó ta sẽ cùng nhau đem giải thích luật này . Từ nay nó phải là luật sống của em . Hãy xin Chúa ban ơn cho em giữ trọn vẹn vì Chúa là mô phạm của thủ lĩnh , và theo gương Chúa , là nhìn ngắm việc Ngài làm cùng với các Tông đồ , một đội tiên khởi của Ngài , em sẽ học biết nghề làm Trưởng  .
        Và vì làm Trưởng là nắm một phần nhỏ mọn uy quyền của Chúa Giê su , Anh cả chúng ta , em nhớ luôn luôn theo gương Chúa , em không là ai khác  NGƯỜI ANH NGƯỜI CHỊ CỦA CHÚNG BẠN EM .