Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

TÔN TRỌNG PHẨM GIÁ CON CÁI


                                                                                 
Tôi git mình khi nghe nhng âm thanh bp bp liên tiếp do người m đánh con. Đa bé càng khóc, ch càng quát và đánh lên thân mình con.
Chu không ni, tôđành phi lên tiếng:
- Ch ơi, thôđng đánh na, ch đâu có quyđánh con như vy?
Người m quay sang quát c tôi:
- Mc m gì đến cô? Con tôi thì tôi có quyđánh. Đánh chết luôn cho nó cha cái ti lì lm.
Đa bé bây gi như con mèướt ràn ra nước mt.
Tôôm bé vào lòng, bé nc n tng cơn tng cơn không sao dng được.
Tôi miên man nhng câu hi:
- Con cái có quyđược b m tôn trng?
- Tr con có phm giá ngang bng b m không nh?
- Giáo dc kiu roi đòn bo lc có phù hp vi luân lý Ki-tô giáo không?
Tôi mím môi tính cãi tay đôi vi bà m bo lc, nhưng nghĩ đi nghĩ li, hình như tôi không nên bo lc bng ming vi bà m đang bo lc bng tay.
V nhà, tôi lc sách Tóm lược Hc thuyết Xã Hi Công Giáo, m chương GiaĐình, đ tìm xem li Chúa và Hi Thánh dy thế nào v phm giá và quyn li ca con cái.
Tôi c tìm hiu gia cnh ca người m và đa con b đánh đau. Thì ra:
- Ch nghèo, đi làm, mang c con vào cơ quan đ tay quét nhà, mt trông con.
- Cháu bé li thích trn m chy qua nhà th, ngay cnh cơ quan, đ gp cha x, các n tu và bn bè. 
- Nơi nhà th nhà thánh có nim vui vi cha, sơ, bè bn hơn nim vui  nhàvà  cơ quan ca m. Nhà th là nơi quan tâm cháu hơ mái gia đình.
Tôi suy ra rng vn còđó nhng linh mc, tu sĩ dy d thiếu nhi các lý tưởng sng.
Nh được lng nghe cháu k l, tôi li xuc đng khi cháu biết cách gii thích vì sao m l thượng cng chân h cng tay:
" Chc m ca cháu căng thng, luôép cháu hc, hi thúc cháu phsng và làm theo li Bác nhưng m li hay mng chi cháu.
Tôi nghn ngào mun khóc khi cháu va thút thít va k l.
Tôi li tìm ra được ngun ci gia cnh ca người m.
- Ch m côi, tht hc, b ht hi t bé thơ, b chng cũng vũ phu.
Tôi nghĩ đến s cn thiết ca giáo dc gia đình. Vì thiếu giáo dc nên c hai thế h đã "lâm ni này".
Liu có ai nói vi ch rng:
- Con người có giá tr cao c, thiêng liêng ch không ch là vt cht.
Đã sinh ra là người thì t nhiên có phm giá. 
- Con người có phm giá bt kh xâm phm.
- Con ngườđược nâng lên hàng NGÔI V.
- Quyn li ca con cái phđược lut pháp bo v.
- Quyđu tiên là được sinh ra trong mt mái gia đình thc th.
Cha m đng quên CHIU KÍCH THIÊNG LIÊNG ca sinh sn.
- Gia đình là cng đng các ngôi v.
Lc lđược mđiu ca Giáo hun, tôi mon men làm thân vi ch và nói vi ch bng ngôn ng ca tình yêu, đơn sơ. Tôi th th vi ch ngày qua ngày. Tôi tp nhìn thy Chúa trong ch. Có nhng lúc ch đã rơm rm nước mt.
Cơn Giáo hun như KIM CH NAM dđường cho tôi tp sng Giáo hun.
Tôi và ch đang hc sng có trách nhim, thc thi các giá tr mà Giáo hun trình bày: Tình yêu - T do - Công lý - Chân lý.

Thanh Hin

(Trích tập san Giáo Huấn Xã Hội CG số 20)