Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

THƯ GIÃN

KỶ NIỆM VUI

"GÀ ...Ở CÙNG CHA"


              Cha Cố An Tôn có  một trại gà lớn ở An hòa, gà thịt, gà đẻ trứng..... rất nhiều .Các HTDC ai          cũng rất thích vào xem trại gà .
Trong một thánh lễ rất đông giáo dân tham dự , khi Cha Cố quay xuống , giang hai tay và nói : “Chúa ở cùng anh  chị em “ thì có tiếng nhanh nhảu  đáp lại rất to : “ Gà...Gà... ở cùng Cha “. Các Trưởng và mọi người trố mắt  nhìn .Thì ra có một Ấu hùng vừa bị ngọng, lại vừa nói lắp tình cờ được xếp đứng gần micro Cha mới mua về cho nhà thờ .Hú vía .                                                                                                        NTHH - USA