Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

VÀI HÌNH ẢNH TRẠI HỌP BẠN HTDC PHÍA NAM
Nhà Thờ THÁI HÒA - Trảng Bom  *  15-16/7/2017