Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

TÌNH HÌNH CÁC ĐOÀN HTDC TRƯỚC 1975
(Trích lại trong Tuyển Tập Những Bài Hát Sinh Hoạt -  18-07-2004  
của Liên Đoàn Thánh Linh Thanh Đức )