Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

BÀI V : THÀNH PHẦN , ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP


                        BÀI V :
                       THÀNH PHẦN
                       ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP

I-             ĐOÀN SINH
                Tất cả trẻ em Công Giáo và thiện cảm với Công Giáo từ 6 tuổi đến 16 tuổi hoặc hơn nữa đều có thể gia nhập Phong trào  .
·         Ấu Hùng (Phượng)  -  Ấu Dũng (Ong)  :  từ 6 đến 8 tuổi
·         Kim Tâm  –  Hoan Dũng  :  từ 9 đến 11 tuổi
·         Nhiệt Tâm  - Quang Dũng  : từ 11 đến 13 tuổi
·         Chiến Tâm  - Chinh Dũng :  từ 13 đến 16 tuổi
               Tổng liên đoàn quy định  một cách khái quát hạng tuổi trên để các liên đoàn có mẫu số chung . Các Liên đoàn áp dụng hoặc thay đổi tùy theo môi trường, hoàn cảnh địa phương .

II-           BAN HỮU TRÁCH

Hữu Trách Phong trào gồm 4 thành phần : Tuyên úy, Trợ úy, Huynh trưởng, và Bảo trợ viên đang hoạt động cho Phong trào .
1)    TUYÊN ÚY  : là linh mục do Giáo quyền bổ nhiệm để lãnh đạo tinh thần cho Phong trào .
2)    TRỢ ÚY : là những tu sĩ nam nữ do các linh mục Tuyên úy mời cộng tác với các Ngài .
3)    HUYNH TRƯỞNG : là những giáo dân nam nữ ít nhất phải đủ 18 tuổi và đang hoạt động trong Phong trào Hùng Tâm Dũng Chí .
4)    BẢO TRỢ VIÊN : gồm những vị có thiện chí giúp Phong trào về tinh thần và vật chất . (Tân Thủ Bản , trang 91) .


HỆ THỐNG TỔ CHỨC  VÀ CÁC BAN HỮU TRÁCH

-       Các Cộng đồng Hùng Tâm trong một Giáo xứ hay khu vực biệt lập họp thành ĐOÀN HÙNG TÂM .
-       Các Cộng đồng Dũng Chí trong một Giáo xứ hay khu vực biệt lập họp thành ĐOÀN DŨNG CHÍ  .
-       Đoàn Hùng Tâm và Đoàn Dũng Chí họp thành LIÊN ĐOÀN .
-       Các Liên Đoàn trong một Giáo Hạt họp thành một HẠT ĐOÀN
-       Các Hạt Đoàn họp thành một TỔNG LIÊN ĐOÀN  GIÁO PHẬN .
-       Các Tổng Liên Đoàn Giáo phận họp thành TỔNG LIÊN ĐOÀN, PHONG TRÀO HÙNG TÂM DŨNG CHÍ TOÀN QUỐC  .
-       Việc điều hành Phong trào toàn quốc do một Ban Hữu Trách Tổng Liên Đoàn đảm trách .
-       Các Ban Hữu Trách Liên Đoàn điều hành Liên Đoàn và trực thuộc Tổng Liên Đoàn .

                  
                            HỆ THỐNG TỔ CHỨC LIÊN ĐOÀN  

A-   LIÊN ĐOÀN :
·         Liên đoàn trực thuộc Tổng Liên Đoàn trong Phong trào .
·         Liên đoàn có Nội quy và Điều lệ riêng, áp dụng theo môi trường và hoàn cảnh địa phương nhưng căn bản phù hợp với Quy chế của Tổng Liên Đoàn và Nội quy Phong trào .
·         Liên đoàn có Kỳ hiệu, Huy hiệu (theo mẫu của Phong trào ), Thánh hiệu và Danh Thánh .
·         Liên Đoàn có  đầy đủ hệ thống điều hành từ Ban Lãnh Đạo đến các cấp đoàn sinh .
·         Liên đoàn gồm hai Đoàn .

B-   ĐOÀN :
-       Đoàn thuộc hệ thống Liên đoàn .
-       Đoàn có Kỳ hiệu (theo mẫu của Phong trào ) và có Danh Thánh .
-       Đoàn được điều hành bởi một Đoàn trưởng , một hay nhiều Đoàn phó .

a)    ĐOÀN HÙNG TÂM : Dành cho bên nam, gồm 4 Cơ :
1.    Cơ Ấu Hùng ( Phượng )
2.    Cơ Kim Tâm
3.    Cơ Nhiệt Tâm
4.    Cơ Chiến Tâm
b)    ĐOÀN DŨNG CHÍ  : Dành cho bên nữ , gồm có 4 Cơ :
1.    Cơ Ấu Dũng (Ong)
2.    Cơ Hoan Dũng
3.    Cơ Quang Dũng
4.    Cơ Chinh Dũng .

C-   CƠ :
-       Cơ trực thuộc Đoàn.
-       Cơ có Kỳ hiệu (theo mẫu của Phong trào ) và có Danh Thánh .
-       Cơ được điều hành bởi một Cơ trưởng , một hay nhiều Cơ phó .
-       Cơ gồm nhiều đội .

D-   ĐỘI :
-       Đội trực thuộc Cơ
-       Đội có Kỳ hiệu (theo mẫu của Phong trào ), và có Danh Thánh .
-       Đội được điều hành bởi một Đội trưởng , một hay nhiều Đội phó .
-       Đội gồm khoảng 8 đến 10 đội sinh .

E-   LIÊN CƠ, LIÊN ĐỘI :
Ngoài hệ thống căn bản trên, Cơ, Đội tùy nhu cầu của Liên Đoàn, còn được phân chia và gọi theo hệ thống Liên Cơ, Liên Đội .
 Được phân chia và được gọi dưới hình thức :
Liên Cơ gồm nhiều Cơ đồng màu khăn , hạng tuổi và phái tính hoặc khác phái tính hợp thành , được điều hành bởi một Liên Cơ trưởng , một hay nhiều Liên Cơ phó .


BÀI IV : KHOA SƯ PHẠMBÀI IV : KHOA SƯ PHẠM

1-    Hùng Tâm Dũng Chí là một Phong trào giáo dục quần chúng thiếu nhi . Khoa sư phạm của nền giáo dục này dựa trên tiêu chuẩn :

GIÚP CHO CHÍNH ĐỨA TRẺ HÀNH ĐỘNG

2-    Khoa này được gọi là Khoa sư phạm hoạt động , một phương pháp giúp khám phá gồm những giai đoạn :
·         Gợi lên sự ham thích
·         Tìm tòi để hiểu biết
·         Diễn tả việc tìm tòi  .
Người hướng dẫn cần biết :
·         tạo bầu không khí thích hợp chung quanh
·         Thức tỉnh, kích thích, hướng dẫn
·         Nâng đỡ …..

3-    Như vậy Khoa Sư Phạm Hoạt Động diễn tả bằng :
-       những trò chơi phát triển con người và tìm được thế quân bình .
-       những công việc do trẻ tự động tổ chức , người hướng dẫn chỉ gợi ý, khuyến khích . (Tân Thủ Bản , trang 55) .

PHƯƠNG PHÁP
Để giúp các em thiếu nhi sống đúng đường lối của Phong Trào, một số phương thế căn bản được đặt ra  :
I-             CHIẾN DỊCH THƯỜNG NIÊN :
Chiến Dịch Thường Niên là yếu tố định hướng, chủ động hóa, tinh thần hóa hành vi tự phát của trẻ em trong môi trường sống, nhằm giúp mỗi em và toàn thể quần chúng thiếu nhi tăng trưởng bản than, lành mạnh hóa cảnh vực để Chúa Ki tô được nhìn nhận, yêu mến và hiểu biết hơn . (Tân Thủ Bản , trang 73) .

II-            CỘNG ĐỒNG :
 Cộng đồng hay những nhóm trẻ em quây quần chung quanh một người hữu trách, là một trong những yếu tố căn bản của sinh hoạt Phong trào, nhờ đó chúng nhận thấy Đức Ki tô hiện diện trong đời chúng và những kẻ khác, nhờ đó chúng thay đổi thái độ , lối sống của chúng , và chiếu giải them đời sống bác ái ở chính nơi chúng sống . (Tân Thủ Bản , trang 81) .

III-           THĂNG TIẾN BẢN THÂN :
Phong Trào cụ thể việc lưu tâm tối đa đến từng cá nhân đứa trẻ, hầu hết đáp ứng những nhu cầu và khả năng của nó, giúp trẻ em tìm được chỗ đứng của mình bằng thăng tiến bản thân  .(Tân Thủ Bản , trang 84) .