Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017

TÀI LIỆU HTDC (trước 1975)

Mới đây chúng tôi nhận được một số tài liệu HTDC trích trong NIÊN GIÁM CÁC HIỆP HỘI THANH NIÊN NĂM 1965  do BỘ THANH NIÊN ( cũ, trước 1975) phát hành :

Tài liệu gồm có :
- Lịch sử Hội HTDC 
- Đoàn Kỳ HTDC và ý nghĩa 
- Nghị định thành lập  số 244-MI/DAA ngày 28-3-1939 của Thủ Hiến Nam Việt 
- Nghị định cho phép Hội HTDC hoạt động trong toàn quốc số 437-BTN/SHTN/ND ngày 16/9/1965
- Điều lệ sửa đổi của Hội HTDC .

Xin trích lưu  ra đây để các Trưởng rõ .

Ban Liên Lạc