Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

CHẶT TAY BỎ ĐI

                                                (Cảm nhận từ Mc 9, 38-47)

Không chống đối là ủng hộ

Cộng đoàn dân Chúa hôm nay
Nghe lời Chúa dạy điều này phải lo
Rằng khi Gioan tông đồ
Lạy trình lên Chúa dạy cho thế nào:
“Kẻ kia quê quán nơi nao
Dám nhân danh Chúa đẩy nhào quỷ ra?”
Chúng con đã cấm người ta
Chúa rằng: “Điều đó cũng là đáng tin
Các con cứ để họ yên
Phận mình, mình giữ, chẳng phiền việc ai.
Các con hãy nhớ điều này
Không ai chống đối ta nay an lành
Đó là ủng hộ chân thành…”

Chặt tay bỏ đi

Nhớ câu gần mực thì đen
Gần nơi tội lỗi chớ nên coi thường
Đây lời Chúa dạy rõ ràng
Tay nên dịp tội sẵn sàng chặt đi
Nhớ rằng dịp tội bất kì
Sa vào vùng nó ắt thì buông xuôi
Cụt tay mà giữ trọn đời
Xác hồn trong sạch ắt thời Chúa thương
Khi nào tới nước Thiên Đường
Đôi tay nguyên vẹn đường đường con Cha.

Thế Kiên Dominic