Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

KINH MÂN CÔI
Hàng ngày lần hạt chuỗi Mân Côi,
Nếp sống giáo dân thỏa mãn rồi.
Miệng đọc lời kinh,vang cõi thế,
Lòng suy mầu nhiệm, sáng Tầng Trời.
Gia đình sớm tối cùng cầu nguyện
Đoàn thể thường xuyên vẫn chung lời.
Sống đạo Tin Mừng: đơn giản hóa,
Hàng ngày lần hạt chuỗi Mân Côi.


                                Thế Kiên Dominic
          MẦU NHIỆM MÂN CÔI
                    ******
Hai mươi mầu nhiệm chuỗi Mân Côi.
Vui Sáng Thương Mừng trọn cuộc đời
Thánh Tử Ngôi Hai Vua Cứu Thế,
Nữ Tỳ Thánh Mẫu Đấng thương đời.
Be lem Núi Sọ suy sao thấu ,
Phép lạ, dụ ngôn rạng khắp nơi…         
Tín hữu ngày đêm lần chuỗi hạt
Tâm suy khẩu tụng sống an vui…,                      

                                   (Thế Kiên Dominic)