Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Ý NGHĨA CỦA VIỆC LÀM DẤU THÁNH GIÁ
Ý NGHĨA CỦA VIỆC LÀM DẤU THÁNH GIÁ:

Việc làm dấu Thánh giá đối với các Kitô hữu là một cử chỉ rất thường xuyên, nhưng ít ai để ý đến ý nghĩa của cử chỉ đó.

Khi làm dấu Thánh giá, bàn tay phải được đưa lên vầng trán và đọc: "Nhân Danh Cha"; rồi tiếp tục được đưa tay xuống trước ngực và đọc:" Và Con"; sau đó bàn tay được đưa sang bờ vai bên trái rồi sang bên phải, đang khi đọc:" Và Thánh Thần"; sau cùng chắp hai bàn tay lại trước ngực và đọc: "Amen".

Ta vẽ hình Thánh giá: Điều đó muốn nhắc ta nhớ đến việc Chúa chết trên Thánh giá để chuộc tội loài người.

Ta vẽ hình Thánh Giá trên người: Điều đó chứng tỏ ta thuộc về Chúa, ta là con cái của Chúa nên phải luôn sống tốt.

Ta đọc “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” nghĩa là ta tuyên xưng mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.

Ta làm dấu đầu và cuối mỗi công việc: Điều đó muốn nhắc ta phải vì Chúa mà làm tốt công việc ta đang làm.

Ta làm dấu trước bữa ăn để cảm tạ Chúa đã ban lương thực, đồng thời xin Chúa chúc lành cho bữa ăn.

Amen nghĩa là "Con xin tin"!