Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

MẤY NGUYÊN TẮC ĐƠN SƠ ĐỂ SỐNG BÁC ÁI
 Vị linh mục kiêm văn hào E. Loutil với biệt hiệu Pierre l'Ermite đã viết nhiều bài báo và tác phẩm nổi tiếng, ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng Pháp, nhất là giới trẻ.
 Ngài đã nêu lên một ít nguyên tắc đơn sơ, nhưng có hiệu quả lớn lao nếu chịu khó thực hiện:

 1- Chấp nhận nhau.
 2- Không xét đoán ai.
 3- Không chỉ trích ai.
 4- Không bè phái.
 5- Nghĩ tốt về kẻ khác.
 6- Nói tốt về kẻ khác.
 7- Sửa lỗi cho nhau.
 8- Cùng nhau suy nghĩ.
 9- Luôn luôn tha thứ.
 10- Cùng nhau hành động.
 11- Liên đới trách nhiệm.
 12- Cùng nhau giải trí.
 13- Cùng nhau cầu nguyện.

(Nguồn : Những người lữ hành trên đường hy vọng - ĐHY  FX Nguyễn văn Thuận )