Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

HÌNH ẢNH TRẠI HỌP BẠN HTDC
Nhà Thờ THÁI HÒA - Trảng Bom * 15-16/7/2017
(tiếp theo)


Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

VÀI HÌNH ẢNH TRẠI HỌP BẠN HTDC PHÍA NAM
Nhà Thờ THÁI HÒA - Trảng Bom  *  15-16/7/2017